is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1910 (4e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER RÜSSISCHK POLITIE.

263

naar titels, decoraties en roem haakte, was hij bij den minister van binnenlandsche zaken in dienst getreden. Bij de politie is hij toen binnen 3 jaar tot kolonel bevorderd. Maar zijn titels, zijne decoraties, zijn Opgeraapt uit slijk en bloed." Willm sprak van von Kotten's betrekkingen tot de internationaal georganiseerde bureelen van politie te Parijs en Berlijn, liet op uiterst belangwekkende wijze het licht vallen op von Kotten's verstandhouding met //het ondier in meuschengedaante Azew," en besloot zijne verdediging met de volgende woorden: „Waarom heeft Rips willen dooden? Hij wilde de herinnering van den smaad uitwisschen, die zijne eer bezoedelde. Hij wilde het probleem der Russische politie voor een Pransch gerechtshof brengen. Hij heeft deze debatten niet willen ontgaan, zooals von Kotten, maar ze gezocht. U kunt hier onmogelijk aan een gewoon geval gelooven. Aan de ééne zijde de mannen, die voor een menschelijke wedergeboorte van hun land strijden, aan de andere zijde zij, die met geld, omkooping en misdaad, onder voorwendsel de bewakers der openbare* orde te zijn, naar bevrediging van hun lage persoonlijke belangen streven. He vrijheid of de dood, dat is het raadsel, dat de beide mannen ü voorleggen. Rips wilde en zou zijne eer redden en zich over zijne vernedering wreken. Zijn daad is uitgelokt. Bewijst Gij, dat een Fransche jury onafhankelijk blijven moet en de gerechtigheid liefheeft.

Na 20 minuten beraad waren de gezworenen het over vrijspraak eens geworden, en deze werd door allen als de bevrijding van een zwaren druk gevoeld en door het publiek met donderend applaus begroet.

Deze uitspraak, die trouwens typisch is voor Fransche jury's en door den beschuldigde dan ook met vrij groote zekerheid kon worden verwacht, zou een niet ongeschikt voorbeeld zijn bij beschouwingen over het al dan niet wenschelijke van uitspraken door leeken in strafzaken. Hier toch verkeerden de gezworenen niet in het ook wel voorkomend geval, dat vreesaanjaging invloed kon hebben op hunne beslissing, hier stonden zij eenvoudig voor hun ge-