is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1910 (4e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KAROLINA BAL'ER EN LEOPOLD 1.

305

dat zij ook onder de koolstofverbindingen der organische natuur in groote hoeveelheid te vinden zijn. De analogie tusschen katalysatoren en fermenten is volkomen, want beide volbrengen hun arbeid geheel op dezelfde wijze; bovendien kan men ze beide door dezelfde oorzaken tot werkeloosheid doemen.

Als men aan een gistende vloeistof arsenicumverbindingen toevoegt, houdt onmiddellijk alle gisting op; »geen wondercc zeggen de biologen, swant gij hebt de gist gedood, welke de gisting veroorzaakte.« Maar als men dezelfde proef herhaalt met katalytisch werkend platinazwam, dan maakt men daardoor ook aan die werking dadelijk een einde; hebben wij nu het platina gedood, het onsterfelijke, edele metaal? Zeker niet, maar wel hebben wij het vergiftigd, evenzeer als wij bij de gisting het enzyme vergiftigd hebben; dat de gist daarbij gestorven is, is een bijzaak die alleen ten gevolge heeft, dat zij niet, evenals het platina, herstellen en later weer als katalysator werken kan.

Is het nu wel mogelijk, met het oog op deze feiten en met het oog op vele andere dergelijke, die wij in de laatste jaren geleerd hebben, de tegenstelling: slevend en levenloos« nog streng vol te houden? Ik geloof het niet. Voor ons, menschen, is de dood het onafwendbare einde; voor de natuur bestaat geen dood; voor haar is overal arbeidsvermogen, overal leven! v. O.

Karolina Bauer en Leopold I.

Karolina Bauer (1807—1877) was in de eerste helft der vorige eeuw in Duitschland eene zeer bewonderde tooneelspeelster, die door op 37jarigen leeftijd met den Poolschen graaf Broël-Plater in den echt te treden, de noodige zorg droeg om haar roem niet te overleven. Ook buiten Duitschland heeft zij na haar huwelijk door aantrekkelijk geschreven herinneringen aan hare tooneelloopbaan en door hare gedenkschriften de aandacht getrokken.

De belangstelling in haar persoon werd verhoogd door het algemeen voor waar gehouden en trouwens door haar zelve in hare gedenkschriften bevestigd en zoo ook door haar biograaf voor waar gehouden gerucht, dat zij de morganatische echtgenoote geweest was van den lateren koning der Belgen, Leopold van Saksen-Coburg en Gotha, toen weduwnaar van de Britsche kroonprinses, George IV's dochter, Charlotte.

Omtrent deze episode in Karolina's leven, die tot dusver voor eene

W. B. IV, 1910. 20