is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1910 (4e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UIT JAPANS MYTHOLOGIE EN GESCHIEDENIS.

449

roem en macht gestegen was, de stichter te zijn van eene familie, die zijne eigen titels ervende, voort zou gaan met, op dezelfde wijze als hij, het rijk gedurende vele opeenvolgende generaties te besturen.

Alle groote mannen, Kiyomori, Yoritomo, Asjikaga en Noboenaga, wier loopbaan even schitterend was geweest als de zijne en die evenals hij door hun militaire begaafdheden waren opgeklommen, waren van adellijken, ja zelfs van keizerlijken bloede, en hoe diep zij ook gehaat werden, had onderwerping aan hun macht niets vernederends voor den trots der hooghartige edelen of der trotsche jonkers, die zich onder hun banier schaarden. In den tegenwoordigen tijd waren alle groote staatslieden en veldheeren: Ito, Inoeye, Yamagata, Oyama, die 't moderne Japan gevormd hebben, self-made man en door hun afkomst van een veel lageren stand dan die waartoe zij zich hebben opgewerkt; maar allen waren van adellijke afkomst, landjonkers of hoog-adellijken, mannen in de hoogere wettelijke en sociale positie, in het feudalisme toegekend aan hen, die het privilege bezitten de wapens te mogen dragen.

Hideyosji staat alleen daar als iemand uit de laagste kringen van 't volk gesproten, zonder naam of familie, wien het lot onder gewone omstandigheden een leven van zwaren arbeid, van verachte slavernij en van onderwerpingzonder morren aan den wil van hen, die door geboorte boven hem stonden, zou hebben toebedeeld. Niet het minst getuigt voor de grootheid van zijn karakter, dat hij in staat was de toewijding te winnen van duizenden, in wier aderen het edelste bloed uit 't gansche keizerrijk stroomde en die toewijding te doen overgaan op zijn zoon, voor wien zij zonder aarzelen leven en eigendom zouden opofferen. Dooreen van zijne meest getrouwe aanhangers, iemand, die 't langst en 't innigst aan hem verknocht was, die zij aan zij met hem had gestreden, toen beiden nog jong waren en dien hij had overladen met de grootste belooningen, werd echter de slag toegebracht, die al zijn diep doordachte plannen in duigen zou doen vallen. Iyeyasoe was bij het sterven van Hideyosji tegenwoordig en beloofde toen aan den vader, dat hij voor de belangen van zijn jeugdigen zoon zou W. B. IV, 1910. 29