is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1906 (3e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PIERRE CURIE.

167

aan de Academie van Wetenschappen de ontdekking mede van het verschijnsel, dat sommige lichamen geheel uit zich zelve stralen uitzenden, die met die van uranium overeenkomen. Hun metingen der radioactiviteit voerden hen tot de hypothese, dat er in de radioactieve mineralen een element verborgen was, dat die eigenschap in zeer hooge mate bezit. Weldra volgde nu de ontdekking van polonium en radium, die in Frankrijk veel minder de aandacht trok dan in den vreemde; in Mei 1903 werd Curie door het „Koninklijk Instituut" te Londen uitgenoodigd een dier vrijdag-avond lezingen te komen houden, die door Faraday zoo wereldberoemd geworden waren. De ontvangst, die hem bij die gelegenheid ten deel viel, was verrassend; Langevin deelt ons daaromtrent de volgende bijzonderheden mede: „De aangenaamste herinnering, die ik er van behouden heb, is die van de aandoenlijke genegenheid die Lord Kei vin den franschen physicus betoonde en den schier kinderlijken eerbied, waarmee zij beantwoord werd. Ik zie hem nog heden voor mij: den beroemden grijsaard op den arm van Curie steunende, terwijl zij den trap af kwamen, die naar het laboratorium leidde, waar professor Dewar de toestellen geïnstalleerd had om de warmte te meten die radiumzouten uitstralen. Ik herinner mij ook met hoeveel trots Lord Keivin mij een stukje radiumhoudend baryum toonde, dat hij in 1900 van zijn tegen woord igen gast gekregen had, waardoor hij de eerste in Engeland was, die dit kostbaar lichaam in eigendom had."

Een maand later schonk de „Royal Society" van Londen hem de groote Davy-medaille en bereidde zij hem nog luisterrijker ontvangst. Acht dagen later kreeg hij den Nobelprijs. Toen verving overmatige geestdrift de overmaat van onverschilligheid waarmeê men hem in Frankrijk zoo lang behandeld had; het uranium werd geheel vergeten en de schitterende ontdekkingen der Curie's stelden den vroegeren arbeid van Becquerel en Le Bon over de radioactieve verschijnselen geheel in de schaduw. De geestdrift van bet publiek deed haar invloed gevoelen op de machthebbenden; op voorstel der regeering werd een nieuwe leerstoel voor physica geschapen, waar het Curie vrij stond dat gedeelte