is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1906 (3e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER DE BESTRIJDING VAN TUBERCULOSE ENZ.

191

Voor de 300.000 stuks runderen van het groothertogdom Hessen komt Lorenz op een, door de tuberculose veroorzaakte, vermindering van inkomsten van jaarlijks ongeveer 500.000 Mark, wanneer men alleen maar de verminderde vleeschopbrengst in rekening brengt. Men heeft hier dus met sommen te doen, welker beteekenis voor het nationaalvermogen reeds terstond in het oog springt, en zonder overdrijving kan men met Lorenz beweren, dat de rundertuberculose den landbouw drukt als een harde en daarbij pro nihilo betaalde belasting van meer dan 1 percent van den jaarlijkschen omzet, uit den veehandel afkomstig. In geheel Duitschland overtreft deze jaarlijksche omzet, voor zoover rundvleesch en koemelk in aanmerking komen, de som van 2\ milliarden Mark, waaruit men een jaarlijksch verlies van 25 millioen Mark kan berekenen.

De rundertuberculose berokkent echter niet alleen schade in geld, doch veroorzaakt nog een veel zwaarder nadeel, in den vorm van menschenlevens, die te gronde gaan, wijl de melk, afkomstig van tuberculeuze koeien, den tuberkelbacil op de menschen overbrengt en bovendien ongeschikt is voor een gezonde voeding der vele zuigelingen, die koemelk moeten gebruiken.

Het was een aanlokkelijk werk, naar een middel te zoeken om de rundertuberculose uit te roeien, hetwelk in de praktijk kon worden doorgevoerd, en wanneer thans deskundigen van naam uit verschillende landen in wetenschappelijke tijdschriften en in de dagbladen meêdeelen, dat zulk een middel feitelijk is gevonden in mijn rundervaccinatie, dan mag men er zich niet over verwonderen, dat deze mededeelingen overal met groote belangstelling worden gevolgd. Maar dan komt er bij de menschen nog iets anders bij, n.1. de hoop, dat men bij de bestrijding der menschentuberculose een heel eind gevorderd zou zijn door een inentingsmethode, analoog aan de rundervaccinatie, zoodat niet alleen de tuberculose, die van het rund op den mensch wordt overgebracht, wordt voorkomen, doch ook de tuberculose, die zich van mensch op mensch voortplant.

En inderdaad ligt de redeneering zeer voor de hand, dat, hetgeen bij het rund mogelijk is, ook uitvoerbaar zal