is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1906 (3e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

192

OVER DE BESTRIJDNG VAN TUBERCULOSE

zijn bij den mensch. Immers, de methoden om diphtheritis en tetanus te voorkomen en te genezen, zijn evenzeer op grond van voorafgegane dierexperimenten ontstaan, en reeds lang hebben wij ons aan de gedachte gewend, dat de natuurwetten dezelfde zijn voor het dierlijk en het menschelijk organisme.

Hier echter zal er alleen sprake zijn van de bestrijding der rundertuberculose, in zooverre deze beoogt een hygiënische zuigelingsmelk te verkrijgen als surrogaat voor de moedermelk.

I

Men zegt niet te veel als men beweert, dat onder de bevolking der steden, en in het bizonder der groote steden, meer dan de helft der zuigelingen kunstmatig gevoed wordt, wijl de moeders het zogen niet op zich kunnen- of willen nemen; en het is niet zeer waarschijnlijk, dat hierin door propoganda te maken voor het zelf zoogen, veel verandering zal komen. Het schijnt haast een natuurwet te zijn, dat tegelijk met het uittreden der vrouw uit den beperkten huiselijken kring, om deel te kunnen nemen aan het werk van den man en aan het genot van het publieke leven, in één woord met de emancipatie van het vrouwelijk geslacht, niet alleen de wil maar ook de geschiktheid tot de natuurlijke kindervoeding meer en meer verloren gaat. In Berlijn b.v. zijn tegenwoordig minstens twee derdegedeelten van de pasgeborenen verstoken van de moederborst, en het is opmerkelijk, dat juist in die families, welke zeer hooge huur betalen, zooals de statistiek uitwijst, het zelf zoogen het meest is achteruit gegaan.

Het surrogaat voor de moedermelk, 't welk het meest wordt gebruikt, de koemelk, zou ook het beste surrogaat zijn, als de zuigelingen een melk te drinken kregen, op uiterst zindelijke manier ontnomen aan volkomen gezonde koeien, in den toestand, zooals zij versch uit den uier komt, dus ongeveer even zoo frisch als de zuigeling het zog der moeder krijgt. Dit is echter, gelijk men weet, niet het geval. Eer de kindermelk, van de koeien afkomstig, in de wonin-