is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1906 (3e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

406

DE UITKOMSTEN DER NIEUWSTE ONDERZOEKINGEN

pels moeten bestaan en dit is geenszins het geval; juist het omgekeerde gebeurt. Hoe deze tegenspraak te verklaren is, kan men voor het oogenblik niet zeggen. Het zou mogelijk zijn, dat de groote druppels, die door den opstijgenden luchtstroom niet tegen gehouden werden, onder het vallen, even als bij de proef van Lenard, door den tegengestelden luchtstroom in vele kleinere druppels verdeeld werden, en in dien vorm de aarde bereikten. Volgens de genoemde proeven is dit niet onwaarschijnlijk, maar wij mogen een verschijnsel als de regen niet uitsluitend naar laboratoriumproeven beoordeelen, des te minder daar wij tot nog toe een omstandigheid buiten beschouwing gelaten hebben, die volgens de nieuwste onderzoekiugen een belangrijke rol bij den regen speelt, namelijk de electriciteit van den dampkring.

Electrische verschijnselen in den dampkring trekken gewoonlijk alleen onze aandacht als het onweert. Maar ook buitendien is er altijd electriciteit aanwezig, daar zoowel de aarde als de atmospheer altijd min of meer geladen zijn. De waarneming heeft ons geleerd, dat de aarde in den regel negatief, de dampkring positief geladen is; evenals altijd tusschen twee geladen lichamen het geval is, ontstaat ook tusschen aarde en dampkring een spanning of zoogenaamd potentiaalverschil. Niet altijd is de aarde negatief en de lucht positief, de ladingen zijn wel eens omgekeerd en daarmede ook het potentiaalverschil; evenmin is de grootte van het verschil standvastig, integendeel is het aan groote en vaak snelle afwisselingen onderhevig. In verband met het onderwerp dat wij behandelen, is het nu van het grootste belang, dat deze veranderingen ten nauwste samenhangen met de verschillende factoren, die den meesten invloed hebben op het weer; in de eerste plaats met den barometerstand, dus met de bewegingen in den dampkring, met den vochtigheidstoestand en met den neerslag. Om dezen samenhang te kunnen begrijpen, moeten wij kennis maken met een begrip, dat in de leer der electriciteit uiterst vruchtbaar gebleken is en dat ook in de meteorologie van groot nut kan zijn, het begrip der Ionen.

Als een zoutoplossing door electriciteit ontleed wordt, dan is het van algemeene bekendheid, dat het eene bestanddeel