is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1906 (3e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PORFIRIO DIAZ.

411

Wat zij op deze reis gezien had en gehoord, heeft Mevrouw Tweedie openbaar gemaakt in een boek over Mexico en in dit tweede boek over Mexico's president.

Porfirio Diaz heeft haar blijkbaar betooverd, zij noemt hem den grootsten man der 19e eeuw, grooter dan Garibaldi, grooter dan Lincoln, grooter dan Bismarck.

Zonder op deze vergelijkingen in te gaan, kunnen wij der schrijfster gerust volmondig toegeven, dat de 75jarige president een uiterst merkwaardig man is.

Hoewel president van eene republiek, was hij er vijf en twintig jaar lang onbeperkt heerscher. Hij is autocraat en democraat te gelijk. Hij regeert zijne millioenen landgenooten met ijzeren vuist en is toch populair. Als regent een despoot, is hij in zijn dagelijksch leven een eenvoudig burger. Zonder gevolg rijdt of wandelt hij door afgelegen buurten der hoofdstad, waar eenige jaren geleden niemand zich alleen waagde en niemand zich ongewapend vertoonde.

Eveneens onverzeld dwaalt hij rond in de omgeving van zijn zomerverblijf bij Chapultepek. Daarbij draagt hij reeds sedert jaren geen vuurwapenen meer bij zich.

Met dit optreden vergelijke men dat van de presidenten der Vereenigde Staten, die steeds door een heirleger van politiebeambten en geheime agenten omringd zijn, en van wie toch een tweetal onder het lood van den sluipmoordenaar viel. Ook van Rooseveldt zegt men, dat hij altijd een revolver binnen zijn bereik heeft. En toch heeft Diaz bittere vijanden, zelfs onder de regeeringsbeambten, mannen van wie hij weet, dat zij in aanslagen tegen zijn persoon betrokken zijn geweest. Maar hij gevoelt zich krachtig door zijn groot zelfvertrouwen en door het algemeen bewustzijn van zijne onmisbaarheid.

Eene levensbeschrijving van zulk een man is ongetwijfeld belangwekkend en die door Mevrouw Tweedie heeft het voordeel, dat zij grootendeels uit den mond van Diaz zeiven is opgeteekend.

Porfirio Diaz werd in 1830 te Oaxaca in Zuid-Mexico als zoon van een klein winkelier geboren. Zijne grootmoe-