is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1906 (3e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

418

PORFIRIO DIAZ.

leeningen in de plaatsen, waar mijne guerilla-benden door trokken, dezen geldnood wel kunnen bezweren, maar het scheen mij onverstandig geld te eischen van lieden, ons welgezind, die, als zij er toe in de gelegenheid waren, onze pogingen ondersteunden."

„Eerst gedurende het beleg van Mexico", leest men verder, „gelukte het mij, niet alleen de achterstallige soldij maar ook alle verdere voor den staat aangegane schulden te betalen en zelfs nog eenig gereed geld in kas te houden. Onder anderen sloot ik twee leeningen, eene van 50000 dollars persoonlijk bij de inname der hoofdstad en eene van 200000 dollars door den consul-generaal van de Vereenigde Staten bij buitenlandsche, in hoofdzaak Noord-Amerikaansche kooplieden. Nog vóór Juarez' komst te Mexico waren beide leeningen afgelost.

Niettegenstaande het wisselend krijgsgeluk en de voortdurende mutatiën der comptabele beambten gelukte het mij alle mij toevertrouwde gelden, van October 1865 af tot het weder optreden der bondsregeering op 15 Juli 1867 toe, behoorlijk te verantwoorden."

Zoo werden dan de manschappen volledig en de officieren voor een goed deel schadeloos gesteld, maar daarentegen werd ook plundering met den strop gestraft. De ruwe wijze, waarop de oorlog gevoerd werd, waardoor het land geheel verwoest was, had Diaz steeds zeer geërgerd, in tegenstelling met zijne krijgsmakkers, die zijn afkeer niet deelden, zelfs niet begrepen. Nog toen het pleit beslist en Maximiliaan te Queretaro gefusilleerd was, sneden de troepen het te velde staande graan voor paardevoedsel en ligstroo af, terwijl zij den bewoners verder alles afnamen, wat zij noodig meenden te hebben en op lichtzinnige wijze de rest vernielden of bedierven. Maar Diaz trad energiek op, om dezen moedwil door geregelde requisitie te vervangen.

Zoo ontgingen drie officieren, die paarden hadden weggenomen, ternauwernood den kogel. De generaal van het betrokken troepengedeelte had den burgemeester, die tegen de dieven was opgetreden, eenvoudig doen gevangen nemen en boeien; maar Diaz verschafte dezen de voldoening, dat