is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 30, 1893 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KRONIEK.

zoo kwijnende „Universiteit!" Wat zou men er spoedig toe overgaan, om allereerst de Gemeente-Universiteit te Amsterdam, en daarna minstens één der Rijksuniversiteiten op te heffen, en de godgeleerdheid te verbannen van de hoogescholen, die men liet voortbestaan. De haat tegen allen godsdienst bij de radicalen zou zich huwen aan den haat tegen de Ned. Herv. Kerk bij de „gereformeerden," om aan die „gezindheid" allen mogelijken afbreuk te doen, haar te smaden en te vernederen, en Dr. Kuyper kon van het tooneel aftreden in de zoete voldoening, dat hij zich gewroken had over al zijn vijanden.

Of dan ons volk in gelukkiger staat zou verkeeren dan nu? Of dan het Godsrijk zou zijn uitgebreid? Daar is niemand, die met eenigen grond het gelooven kan. Zoodra de stortvloed van 500,000 nieuwe kiezers ons land zou hebben overheerd, zou het blijken, dat de sociaaldemokraten en de anarchisten sterker waren dan het kleine leger der radicalen, en het betrekkelijk ook niet groote aantal antirevolutionairen. En wat wij van de sociaal-demokraten te wachten hebben, blijkt uit het volgende:

In Recht voor Allen van Dinsdag 14 en Woensdag 15 Februari wordt de uitslag medegedeeld van het referendum, dat gehouden is over de bekende congres-besluiten, te Zwolle genomen. Daaruit blijkt dat de sociaal-democratische partij zich o. a. vereenigd heeft met de te Zwolle aangenomen beginselverklaring, waarin het revolutionaire karakter dier partij is uitgesproken en waarin erkend wordt, dat zij de omverwerping der bestaande maatschappelijke orde beoogt met alle haar ten dienste staande wettige of onwettige, vredelievenne of gewelddadige middelen.

Met het effenen van den weg dier revolulionaire partij is thans de Standaard bezig, het hoofd-orgaan der antirevolutionairen in ons vaderland.