is toegevoegd aan je favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 30, 1893 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KRONIEK.

Dr. Kuyper zal eens voor God moeten verantwoorden wat hij deed, en wij kunnen aan dat oordeel niet zonder ontroering denken; maar wat moeten wij zeggen van de leden der Ned. Herv. Kerk, die door dezen man nog altijd zich laten leiden waar het de staatkunde geldt, en nog alle dagen trouwelijk lezen wat hij den volke verkondigt?

Wilt gij onder onze lezers, die de Standaard niet meer leest, zien, hoe diep dat blad is gezonken, zie hier wat een ingezonden stuk te lezen geeft:

„En waar nu voor aller oog de groote heeren ondanks al hun geleerdheid en Staatsmanswijsheid (sommige uitstekende mannen uitgezonderd) maar geen kans zien onzen staat zuiniger en doeltreffender te beheereu, daar is het toch gansch natuurlijk, dat de vierde stand, welke van die belastingsmanie de dupe wordt, er naar snakt om ook een stem in 't kapittel te hebben. Geloof mij vrij, de vierde stand zal zoo onzinnig niet zijn, om stumperds ter Tweede Kamer af te vaardigen, maar mannen, die het leven en lijden des Volks kennen; kort en goed, mannen die op het Binnenhof weerklank geven van hetgeen in den boezem des volks omgaat, en die voor de nooden des volks in de bres springen."

Hoe vindt gij dien afkeer van de „Heeren," en dien naar het stemrecht „snakkenden" vierden stand?

Dat heet tegenwoordig nu alles de demokratische strooming. Ook de Heer Gispen is tegenwoordig één en al demokratie, en ontvangt daarover van zijn onmiddelijken bevelhebber, den Heer Kuyper, honigzoeten lof.

Dat de toestand inderdaad bedenkelijk wordt, blijkt uit het feit, dat de anti-revolutionaire Kamerleden nu het zwijgen hebben gebroken, dat zij, naar onze bescheiden meening, reeds te lang hadden bewaard.

Op de bekende bijeenkomst van antirevolutionairen te

20*