is toegevoegd aan je favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 30, 1893 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE MOEDER VAN NAPOLEON 1.

Reeds op zeer jeugdigen leeftijd verloor zij haren vader, en ging hare moeder, geboren Pietra Santa, een tweede huwelijk aan met Fesch, kapitein van een Zwitsersch regiment in Franschen dienst. Fesch, die Protestant was, werd ter wille van zijne vrouw RoomschKatholiek. Uit dit huwelijk werd den 3 Januari 1763 Joseph Fesch geboren, de latere kardinaal Fesch. Een innige, teedere band bestond tusschen Joseph en Letizia, die voor haren jongeren broeder als een tweede moeder zorgde.

Letizia wordt ons geschilderd als een jeugdige schoone, begaafd met natuurlijke gratie. Hare taille beneden het middelmatige was wel gevormd en fijn, in alle deelen. Haar rein voorhoofd was gedekt door schoon kastanjebruin haar. Hare schoone, zware oogen verrieden ernst en nadenken, terwijl haar rechte neus de harmonie van hare trekken nog beter deed uitkomen. De fijne mond, vol uitdrukking, hield schoone tanden besloten, terwijl de welgevormde vooruitspringende kin vastberadenheid verried. Kleine, welgevormde ooren omgaven ten slotte dit gelaat vol uitdrukking en verhoogden zijne schoonheid.

Nauwelijks dertien jaren oud trad zij in het huwelijk met den toen reeds ouderloozen Charles de Buonaparte, die den leeftijd van achttien jaren bereikt had. Om dezelfde reden als bij Letizia zullen wij bij Charles den geslachtsboom der Buonaparte's niet nagaan, ofschoon Charles meer dan Letizia aan afkomst hechtte.

Uit dit huwelijk werden dertien kinderen geboren, waarvan de vijf eersten bij de geboorte, of op zeer jeugdigen leeftijd stierven.

Den 7 Januari 1768 werd Joseph Bonaparte te Corte geboren, waar Buonaparte zijn echtgenoote in het huis van zijn oom Thomas Arrighi de Cazanova gebracht had, om hare bevalling af te wachten.