is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 30, 1893 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS OF LEERBEELD.

heiligheid en zaligheid vormen eene reeks, welker ééne term ons geleidelijk tot de andere voert. En zoo is men op de lijn van het modernisme wel niet tot volslagen ongeloof uitgegleden, neen! men strekt de hand uit naar het hoogste ideaal, — maar dat alleen door geloof in het Evangelie des N. V. wordt bereikt. Men ziet naar de spits van hetgeen op zedelijk-godsdienstig gebied de hoogste waarheid uitmaakt, — maar die nimmer ons eigendom wordt, zonder dat wij aan de hand der geschiedenis, of laat ons liever zeggen, aan de hand des Heilands d. i. van den historischen vleesch geworden Christus, dien berg des Heeren opklimmen, door zijn Geest geleid!

Nu wordt Haupt zelf wel in het doen van de straks bedoelde schrede naar links belemmerd door zijne in de jeugd ontvangen indrukken en de vastgewortelde overtuigingen, daardoor bij hem teweeggebracht, — gelijk hij ook getuigt, zoo sterk mogelijk aan de opstanding van Christus te gelooven, en dus zijn standpunt ook niet uit persoonlijk ongeloof aan de hoofdfeiten der Christelijke openbaring voortvloeit. Maar in hetgeen hij als de kern des Evangelie* voorstelt, vinden wij toch de noodzakelijkheid miskend, dat God ons zijne zondaarsliefde niet bij wijze van een van den hemel gevallen leerbeeld of gelijkenis, in den vorm van geschiedenis voorgesteld, maar in de werkelijk geschiedkundige verschijning van Christus geopenbaard moet hebben, en dat zonder deze niet slechts voor den twijfelzuchtigen kommer des kleingeloofs, maar voor eiken belangstellende de waarheid van Gods zondaarsliefde zich dreigt terug te trekken tot een fantasiebeeld, waarbij de naïve kindervraag op de lippen recht heeft: „maar is dat nu heusch gebeurd?" Immers zijn het geene feiten, hoe weet ik dan dat het leerbeelden zijn, door welke waarlijk God thans tot mij spreekt? Is ons vermeend zelfbewustzijn hieromtrent onfeilbaar?