is toegevoegd aan je favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 30, 1893 [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIBLIOGEAPHISCH ALBUM.

Symboliek, of stelselmatige uiteenzetting van het leerbegrip der belijdenisschriften der onderscheidene Christelijke Kerkgenootschappen en voornaamste sekten, door Prof. Eudolph Hofmann. Eerst uit het Hoogduitsch vertaald door P. J. de Eoode, in leven predikant te Hoog-Karspel, daarna verkort uitgegeven door M. A. Adeiani. Utrecht, Kemink en Zoon. 1893.

Toen het verzoek tot mij kwam om het boek, welks titel hier boven staat, aan te kondigen, was mijn eerste vraag: is het wel betamelijk, dat iemand een aanbeveling schrijft van een werk, op welks titel zijn eigen naam wordt vermeld. Mijne aarzeling echter week voor deze waarheid, dat het door mij voor de pers gereed gemaakte boek toch mijn eigen werk niet is. Hierbij komt, dat hetgeen ik er aan deed mijne ingenomenheid met het boek zoo zeer verhoogde, dat ik mij begrijpen kon, dat de Eedactie van de „Godgeleerde Bibliotheek" besloten had, de uitverkochte Symboliek van Hofmann op nieuw uit te geven, en niet een later verschenen Symboliek te doen vertalen. Wel is het boek een paar honderd bladzijden minder groot dan de eerste uitgaaf. Dat komt, doordien vele aanhalingen uit Symbolische schriften, die toch reeds in den tekst gevonden werden, niet in het