is toegevoegd aan je favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 30, 1893 [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HYPATIA, DE MARTELARES VAX HET HEIDENDOM.

geestelijke, dien de lezers van Hypatia zich zeker wel zullen herinneren, als hij klaagt: het is slecht gegaan, van toen keizers en hovelingen hebben opgehouden ons te verbranden en te kruisigen, en in plaats daarvan begonnen ons te beschermen en om te koopen; het is een verbasterde eeuw, niet als de goede oude tijd, toen de menschen voor het geioof durfden lijden en sterven; wij hebben thans te veel voorspoed; prachtig gekleede vrouwen wandelen met Magdalena's op hare zijden kleederen gestikt en Evangeliën om haren hals hangend, maar toen ik jong was, stierven zij voor dit Evangelie, waarmede zij zich nu optooien.

Onze voorstelling van het Christelijk Alexandrië zou echter zeer onvolledig zijn, als wij in onze beschrijving niet stilstonden bij een verschijning, welke vooral in Egypte thuis behoorde: allerwegen waren kloosters verrezen, en het was tenauwernood grootspraak, als men beweerde, dat de helft der bevolking van1 Egypte bij godsdienstige orden ingedeeld was. Nu was monnik en monnik zeer zeker niet hetzelfde ; daar waren er, die leefden ver afgezonderd van de groote wereld en niet wetende, wat daar geschiedde; schoon in hutten samenwonend, toch een kluizenaarsleven leidende en den tijd , die overschoot van den arbeid om in het noodzakelijkst levensonderhoud te voorzien, bestedende aan gebed en vrome bespiegeling; een ontvluchten van de wereld in beminnelijken vorm, een afzondering voor God en de goddelijke dingen. Maar daar waren anderen, die dicht bij de stad woonden en daar telkens verschenen als getrouwe handlangers der kerk — de bloedhonden van Cyrillus heeten zij bij Kingsley —; door hun ruw geweld en domme kracht vaak grooten invloed oefenend op den gang van zaken, en den godsdienst verlagend tot een strijdleus, tot een plunderleus, tot een moordleus, ja,