is toegevoegd aan je favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 30, 1893 [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ONBEVOEGDHEID V. D. SYNODE D. NED. HERV. KERK

Maar wat is het geval?

Juist dit Concept-Besluit is den 23"ten Maart 1852 tot Koninklijk Besluit verheven, en in dit Kon. Besluit heeft Zijne Majesteit de beschouwing van zijn Minister Nedermeijer van Rosenthal met zijn Koninklijk zegel bekrachtigd.

Want dit Kon. Besluit luidt:

„Wij Willem III enz.

Op de voordracht van onzen Minister van Justitie (N. van Rosenthal) enz. enz. Overwegende:

dat het ter bekrachtiging aangeboden Alg. Regl. overeenkomstig het beginsel door de Synode tot grondslag van het berzieningswerk gelegd (Conform Rapport) beschouwd moet worden als eene ontwikkeling van het bestaande Alg. Regl., in de richting der aan de Kerk toekomende zelfstandigheid 1); (Conform Rapport)

dat de van het bestaande Regl. afwijkende bepalingen, die in dit nieuwe Alg. Regl. zijn opgenomen, door de Synode zijn vastgesteld, na daarop de consideratiën der Prov. Kerkbesturen te hebben ingewonnen, en alzoo daaraan Onze bekrachtiging kan worden geschonken;

dat echter het Staatsbelang vordert, om aan het verleenen van deze Onze bekrachtiging zoodanige Beperkingen te verbinden, als geëigend zijn, om daarvan (van onze bekrachtiging) den zin en de strekking voor de toekomst te bepalen, (Conform Rapport)

Hebben goedgevonden en verstaan:

ministratie der kerk. fondsen in Geld. Art 80) „Geene veranderingen kunnen in dit Regl. gemaakt worden dan door den Koning." Mij had de macht en het recht tot beheersregeling in handen, en hij deelde die macht en dat recht niet met Ministers. Alles dus wat die hooggeloofde „Regeering" dacht of sprak heeft in rechten hoegenaamd geene kracht. En de Koning heeft nooit eenigen wensch naar kerkelijke regeling van het Beheer uitgesproken. 1) Ik cursiveer.