is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 30, 1893 [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET APOSTELSCHAP TA» PKTRtJS.

allen te zamen tot één lichaam te zijn verbonden, in liefde elkander hoog te achten, en, ieder naar zijne gave, elkander te dienen, worden zij voor bekrompenheid en eenzijdigheid bewaard. Zij stooten elkander niet af, maar vullen elkander aan. Zij bewegen zich zonder botsing als de raderen van hetzelfde werktuig, terwijl zij allen door den Geest van Christus in beweging zijn gezet, en naar een gemeenschappelijk doel worden voortgedreven — Gods eer en 's naasten heil!

Petrus was, naar syn aanleg, de voorman onder de twaalven.

In iedere vereeniging, die tot gemeenschappelijk handelen is geroepen, zal er altijd één zijn, die door zijn eigenaardig karakter en gaven de voorganger onder de broeders wordt. Zulk een voorganger was Petrus. Hij was vurig van geest, en kon niet wachten naar anderen, waar in aller naam een woord te spreken , een daad te verrichten was. Hij had hierbij een open gemoed en helderen blik, en wist — vooral na den doop des Geestes — onder den indruk van 't oogenblik, het rechte woord te spreken, en de rechte daad te verrichten.

Hij was het die het eerst in aller naam beleed dat Jezus is de Christus, de Zoon des levenden Gods; die terstond op den Pinksterdag aan 't volk Jezus Christus verkondigde; en die tegenover den Joodschen Baad het recht des gewetens handhaafde.

Er moet iets in zijn toon en houding zijn geweest, dat den tegenstanders eerbied, en den broeders vertrouwen jegens hem inboezemde. Hij was juist zulk een man als de kring der Apostelen, als de gemeente in de eerste dagen na Pinksteren, noodig had — vaardig en vastberaden, moedig en volhardend.

En toen hij eenmaal onder den drang der omstandig-