is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 30, 1893 [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KRONIEK.

Met wantrouwen te prediken, met verdacht temaken, met aan te zetten tot het opzeggen van alle betrekkingen, die op vertrouwen gegrond zijn. Het is zeker waar, dat wij dikwerf tot de ontdekking komen , hoe verkeerd ons vertrouwen was geplaatst, en hoe deerlijk wij ons in dezen en genen hebben vergist, maar het zou er toch droevig uitzien, indien het „vertrouw niemand" onze leuze, en het a. b. c. onzer levenswijsheid moest worden. Geen blind maar een goed vertrouwen in u, onze medemenschen, wilden we toch zoo gaarne blijven koesteren, en wij willen er niet aan meê doen, om tot den arbeider te zeggen: vertrouw uw meester niet, en tot den patroon: wantrouw toch uw knecht.

Neen, laat ons die bronnen, welke in de diepte zijn, laat ons vooral het geloof onder ons aanwijzen en aanbevelen. Een mensch kan veel verdrukking en veel strijd doorstaan, indien zijn hart gelooft in den God en Vader van alle vertroosting. Wie dat gelooft zoekt uit te roeien, of verdacht maakt, is bezig ons volk te berooven van zijn zedelijke kracht.

Men klaagt er over, dat onze jongelteden zoo weinig geestdrift, zoo weinig volharding hebben, dat zij zoo prozaïsch zijn, zoo materialistisch en zelfzuchtig, maar moeten zij het niet worden, indien men het hun niet geleerd heeft, het ware doel des levens te zoeken in het verloochenen van zich zelf, in het sterven aan de zonde, in het „geven van zijn ziel" — een roeping, welke de mensch alleen dan vervullen kan, wanneer hij gesterkt wordt door diepte van gemoedsleven, door verborgen gemeenschap met God.

De „Kieswet" houdt nog steeds de pers levendig bezig. De minister van binnenlandsche zaken heeft het Voorloopig Verslag der Tweede Kamer beantwoord, en in