is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 30, 1893 [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIBLIOGRAPHISCH ALBUM.

berg, e. a. Onderwijzers te 's Gravenhage. Kemink & Zoon over de Domkerk te Utrecht, 1893.

Van dit tijdschrift zag dezer dagen aflevering 5 van den 20'ten Jaargang het licht. Zij bevat het eerste gedeelte van een zeer lezenswaardige schets over Willem Bilderdijk, en een rubriek Boekbeschouwingen.

Het verheugde ons daarin o. a. een zoo gunstige aankondiging te vinden van ons „Beknopt Vraagboek.'"'

Archief der Nederlandsche Kerkgeschiedenis, onder redactie van J. G. B. Acquoy en H. C. Rogge. 's Gravenhage Martinus Nghoff.

Het pas verschenen 4A? deel, afl. 2 van 't Archief bevat o. a. collatiën van den vermaarden Johannes Brugman (medegedeeld door den Heer Wüstenhoff), en bijdragen van de H.H. Dr. Ris Lambers, Rogge, en de Jager. De „Spookgeschiedenis" van Ds. Caesarius, een mijner voorgangers te Utrecht, vond ik zeer opmerkelijk.

C. H. Spurgeon. Woorden van wijsheid voor het dagelijksch leven. Utrecht M. Honig.

Dezer dagen verscheen een werk van Spurgeon, dat niet meer door hem maar door zijn echtgenoote in het licht werd gegeven. Zeer trof mij de innige vereering, waarin deze vrouw in de voorrede spreekt over haren beweenden en beroemden doode. Zij gebruikt de teederste woorden der engelsche taal om uit te drukken wat zij in haar hart gevoelde voor haar dierbaren man, aan wiens vroomheid, en wiens gewijd karakter bovenal zij hulde brengt.

Toch was Spurgeon ook een man van geest en ver-