is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 30, 1893 [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SYMBOLUM APOSTOLICUM.

eigen symbool uit Gallië terug, echter in den vorm dien wij als ofhcieelen tekst kennen. „Het rijk van Karei den Groote heeft aan Rome zijn symbool gegeven" [Harnack: „das Apostolische Glaubensbekenntnisz," bl. 15 vergl. Zahn t. a. p. bl. 8 vv.). Rome's verdienste is het, dat al de praedicaten aan het oude symbool toegekend, op het nieuwe zijn overgedragen en een stereotype tekst van het ZuidGallische symbool is overgeleverd aan het Protestantisme *).

De volgende toevoegingen hebben, zooals den lezer reeds door vergelijking gebleken zal zijn, het oude symbool in een nieuw veranderd:

1. Schepper des Hemels en der aarde.

2. Ontvangen van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria fin plaats van geboren uit (den) Heiligen Geest en de maagd Maria).

3. Geleden.

4. Gestorven.

5. Nedergedaald in de onderwereld.

6. Katholieke (toevoeging bij „heilige kerk").

7. Gemeenschap der heiligen.

8. Eeuwig leven.

Nu kan men over de meerdere of mindere waarde dier bijvoegingen een bepaald oordeel hebben. Men kan zeggen, dat door de meeste er van zakelijk niet veel verschil wordt aangebracht. Men kan aan de theologoumena van de nederdaling in den Hades en de gemeenschap der heiligen gaarne eene plaats gunnen. Maar men

1) Evenwel is ook in de Middeleeuwen de tekst nog wel eens gewijzigd voornamelijk door vermelding van feiten uit het leven des Heeren. Eene dier wijzigingen is door Luther overgenomen die het 10e artikel doet luiden: „eene heilige Christelijke Kerk." De Text. E. heeft echter „sanctam Ecclesiam Catholicam."