is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 30, 1893 [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KRONIEK.

terug te houden, en de gereserveerde houding te blijven aannemen, waarvan zelfs dit vlugschrift nog blijken gaf.

Met een gevoel van blijdschap en dankbaarheid heb ik ditmaal de leaders in de Heraut gelezen.

Wel is waar, wekte de mededeeling, dat men voorloopig de rechten op het kerkelijk goed niet wilde doen gelden, eenige bevreemding. Immers, dit zijn rechten van de Kerk, waarvoor hare vertegenwoordigers, rechten van den Koning der Kerk, waarvoor zijne dienaren wel moeten opkomen.

Wel is waar, had ik gaarne gezien, dat men zonder geweld te plegen en na afdoende maatregelen om mogelijke, zelfs bloedige conflicten te voorkomen, had geconstateerd, dat de dienst des Woords en der Sacramenten in de bedehuizen der gemeente moest worden waargenomen ook door hen, die de Synode wederrechtelijk van hun dienst had ontzet, zoodat verder geen spraak kon zijn van concurrentie tusschen den dienst in de oude en in de nieuwe kerkgebouwen. Maar als het beginsel vaststaat, waaraan ik hierboven adhaesie betuigde, volgt al het overige, dunkt mij, vanzelf.

Doel is en blijft dan toch de vrijmaking der Kerk?

Welnu, op dezen weg ga ik gaarne mede, altijd in den geest van Jeremia, toen hij een akker te Anatoth kocht (Jer. 32:6 vv.).

Men zal dus ook medewerken tot de instandhouding van o n z e Diaconie, onze Diaconiescholen, onze godshuizen en bedehuizen; men zal zelfs trachten maatregelen te nemen om ze, °ok in den tijd van overgang, te doen blijven wat zij moeten zijn, het voorwerp van de zorg van de geheele gemeente, en niet dan gedwongen, ten gevolge van een geweld, dat van °nze zijde niet wordt uitgelokt of gehomolegeerd, en dan slechts tijdelijk in de behoefte van het deel der gemeente, dat aan den Kerkeraad getrouw blijft, afzonderlijk voorzien?

Ziet! dan komt het oogenblik, waarin de abnormale toestand Plaats maakt voor iets normaals.

„God uit den hemel zal het ons doen gelukken!"

Laat mij dan nog alleen dezen wensch uitspreken, dat de broederen, die in de strikken van het Synodaal regime gevangen