is toegevoegd aan je favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 30, 1893 [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KRONIEK.

rijzen. Dat is hunne christelijke vrijheid. Maar de christelijke school is in mijn oog al een zeer slecht Evangelisatiemiddel, En dat niet alleen, omdat het zoo kostbaar is. Wanneer zulke Christelijke scholen zoo van buiten af in eene gemeente werden geplant, zonder door de belangstelling der ouders gedragen te worden, dan bleken zij vaak al spoedig kranke stekjes te zijn, met kunst in het leven te houden, een treurigen dood tegenkwijnend. Zij hadden geen goed gedaan, slechts oneenigheid gebracht.

De geschiedenis der Evangelisatie wijst een anderen weg. Ds. v. L. wijst op den arbeid van Evangelisten en Bijbelcolporteurs, en laat dan volgen: „Maar toch is deze arbeid van minder blijvenden invloed dan de geregelde bewerking, zooals die door Christelijke scholen geschieden kan." Dat is juist gesproken tegen de geschiedenis der Evangelisatie in Nederland in. Waar de geestelijke strijd tegen het modernisme gestreden werd, verrees eerst eene Evangelisatie in nauw verband met de N. H. Kerk, waarin liefst ook predikanten optraden. En wanneer er dan een aantal ouders waren, die Chr. onderwijs begeerden, verrees er eene Chr. school. Deze weg is ook goedkooper, omdat eene evangelisatie niet gelijk de school aan wettelijke eischen heeft te voldoen. En nog houd ik haar voor de beste, ook omdat men zich zoo ten opzichte van de meest geschikte plaats voor eene school het minst vergist.

Resumeerende geloof ik, dat den welwillenden lezer zal gebleken zijn, dat ik het nog niet voorde „diepste rampzaligheid" acht, gelijk ds. v. L. zich uitdrukt, als de Christ. scholen, in den Z.O. hoek van Friesland te stichten, „voor het meerendeel aan de gereformeerde zijde zullen liggen". Maar de bevordering van het Koninkrijk Gods tot heil der gansche gemeente staat mij het hoogste, en separatisten alleen kunnen op den separatistischen lijn werken. Niet-separatisten kunnen m. i. alleen dan met de Vereeniging voor Frieslands Z.O.hoek medeAverken, wanneer voldoende waarborg gegeven wordt, dat de scholen hun eenvoudig Chr. standpunt zullen bewaren en niet het separatisme bevorderen. Maar dan kan men ook niet vooruit verzekeren,