is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 30, 1893 [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kb08ibk.

alle specifiek-protestantsch besef hebben verborgen onder de wijde plooien van hun alles bedekkende verdraagzaamheid. Voor een goedkeurend knikje van een restaurateur in den aangeduiden zin verkoopen zij wat er in hen nog

over is van den ouden gereformeerden zuurdeesem

Wij schrijven deze regelen op den 31^ Augustus, den weemoedig — blijden dag van 't geboortefeest onzer Koningin. Heden morgen deed het orkest bij de bron onze volksliederen hooren. Blootshoofds stonden wij te luisteren, o Nog lang, lang blijve dat tweetal liederen, het oude zoowel als het nieuwe, ons wfelied; en de bede, dat God Vaderland en Vorst bewaren moge, in de genadige verhooring bij den God onzer vaderen — en onzer kinderen.

„„ . Ems> A. W. Bronsveld.

31 Augustus 1893.

CHRISTELIJKE NORMAALSCHOOL TE NIJMEGEN. Sedert de laatste opgave is in dank door de Directie ontvangen:

Van Dr. A. v. d. Flier te 's Bosch uit catechisatiebus ƒ 3.—; door denzelfden van mevr. Mouw—Prins te Nijkerk / 5.— ; van N. N. te Beek ƒ 10.— ; van Ds. Barbas te Vreeland, coll. Inw. Zending f 10.— ; van Ds. Visch te Dalem ƒ4.— ; van H. v. d. Bout te Nijmegen ƒ 100.—; van Mr. J. G. Gleichman te 's Hage f 25.— ; restant contrib. Haarlem f 5.—.

Namens de Directie, Nijmegen, 23 Aug. 1893. c Q & x>e Pestebs,

Secret.-Penningm.