is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 30, 1893 [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

E. GERDES, In de Duinen. Een Verhaal uit den Spaanschen tijd voor jonge lieden. Met 4 gekleurde platen. 4<ïe druk. Ing. f 1.25. Geb. f 1.60.

Wie kent niet het boeiend verhaal der lotgevallen van Wouter Harmsen in de duinen tusschen Haarlem en Alkmaar? Dat er een vijfde druk van dit boek noodig is, toont hoe het gewaardeerd wordt. Wij hebben er van genoten in onze kinderjaren; en nu genieten onze kinderen er van. Aanbeveling van zulk een werk is overbodig; het is genoeg om te zeggen dat het er is, in dit nieuw gewaad. Moge het ook in dezen vorm zooveel goed doen als het bij de eerste uitgaven gedaan heeft; en den tijd in herinnering terugroepen van zooveel druk als de Spaansche Inqmsitie in ons vaderland heeft aangebracht. Te midden van een geslacht waar vaderlandsliefde en geestdrift zieltogen in de armen van het ongeloof hebben boeken als „in de duinen" eene roeping en een toekomst. Met blijdschap begroeten wij dezen vijfden druk.

Haagscke Kerkb. i Dec. '88. F. v. Gheel Gildemeester.

De vijfde drnk van „In de Duinen" door E. Gerdes wekt bij menigeen hermiieringen uit den gulden tijd, toen hij met den eersten druk verblijd werd. 'tls en blijft een mooi boek, dat ook de drie deelen die er op volgen overtreft. Deze uitgaaf met nieuwe platen is een uitnemend en fraai kunstwerk. Be Standaard, 17 Nov. '88.

E. GERDES, Jonker Otto en zijn Vriend. Een

Verhaal uit het jaar 1577, met 4 gekleurde platen. Ing. f 1.40. Geb. f 1.75.

E. GERDES, De Erfenis van Jonker Otto. Een

Verhaal uit het jaar 1878, met 4 gekleurde platen. Ing. f 1.40. Geb. f 1.75.

Ziedaar twee boekjes, die in den naam des schrijvers reeds een waarborg hebben voor eene goede ontvangst. Op eene alleraangenaamste wijze worden de jongelui hier bekend gemaakt met belangrijke feiten uit onze Geschiedenis. We kunnen niet anders dan deze boekjes aan ouders voor hunne kinderen, ook als prijzen op de scholen, ten zeerste aanbevelen. Sprokkelaar.

Beide verhalen uit dit belangrijk tijdperk (1577 en 1578) onzer geschiedenis zijn voor jongelieden uitnemend geschikt. De uitvoering is net en fraaie platen maken de twee boeken (elk een 200 blz.) te meer aantrekkelijk. De standaard.

Zooals men van den gevierden schrijver verwachten kan, zijn ook deze werkjes bij uitnemendheid geschikt, om de ware vaderlandsliefde en christenzin in jeugdige gemoederen aan te kweeken.

Wageningsch Weekblad.