is toegevoegd aan je favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 30, 1893 [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJBELSCH WOORDENBOEK voor ontwikkelde lezers der Heilige Schriften. Uitgegeven onder redactie van De. Ed. Eiehm, met medewerking van Gustav Baur, Willibald Beyschlag, Otto Delitzsch, Frans Delitzsch, Ludwig Diestel, George Ebers, Oskar Fraas, Christoph Giebel, Gustav Hertzberg, Adolf Kamphausen , Emil Kautzsch, Paul Klein er t, Ferdinand Mühlau, Constantin Schlottmann, Eberhard Schrader, Emil Schürer, Budolf Smend, Hermann Weser en Wolff. Uit het Hoogduitscb vrij bewerkt door Dr. C. H. van Bhijn. Geïllustreerd. Kompleet in 2 deelen. Deel I, 1325 bladz. roy. form.: Ing. ƒ14.50; geb. f 15.50.

Het is mij een aangename taak de aandacht der lezera te vestigen op dit Bijhelsch Woordenboek, dat een uitnemend Handboek mag genoemd worden voor allen die den inhoud van de Schriften des O. en N. Testaments meer dan oppervlakkig wenschen te kennen. Door de Nederlandsche bewerking er van wordt onze literatuur verrijkt met een degelijk, wetenschappelijk werk, waaraan werkelijk behoefte bestond.

Dr. J. van Loenen L. Lz.

Het uitwendige is schoon en de inhoud allerbelangrijkst. Men vindt hier de resultaten der nieuwste ontdekkingen op het veelszins doorzocht gebied der landen, waarmede de Bijbel ons in aanraking brengt.

Kerkelijke Courant.

Eenige artikelen door een * aangeduid, komen niet bij Riehm voor en zijn door den Nederlandscben bewerker er aan toegevoegd. Van de nieuwste onderzoekingen op het gebied der Assyriologie is partij getrokken.

Wij wenschen het boek in veler handen, 't Kan den Bijbellezer van grooten dienst zijn, en is een belangrijke hulpbron bij Bijbelstudie.

Evangelisch Zondagsblad.

Wij ontvangen hier een schat van wetenschap, en niet weinig licht wordt hier ontstoken. Het werk is met kleine, maar duidelijke letter, in groot octavo gedrukt, en moge door velen met graagte ontvangen, met zegen geraadpleegd worden. Dr. A. W. Bronsveld.

Het werk, dat in Duitschland met groote ingenomenheid wordt ontvangen, onderscheidt zich van andere dergelijke door zijn degelijke wetensehappelijken inhoud en tevens door daarmede gepaard gaande, overal merkbare, pietiet voor de Heilige Schriften.

Inzonderheid aan predikanten en studenten in de Theologie, maar verder aan alle ontwikkelde lezers der Heilige Schriften kan dit werk niet genoeg worden aanbevolen. Dr. H. Bavinck.

Ik aarzel geen oogenblik als mijne overtuiging uit te spreken, dat, voorzoover ik er over oordeelen kan, dit woordenboek onder de handen van Dr. van Ehijn nog in waarde gewonnen heeft en dat, afgezien van de quaestie van taal, deze Hollandsche bewerking de voorkeur verdient boven de Duitsche uitgave. Br. S. B. van Veen.

Q6 uighms4 A6i.UJGGLqGi.qG1 fijfS^AG (<08t un |u9' V, 5"9Q" G6P" !u q6u pG|<GuqGU p|griM jiuuGU pauq \,3'80