is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 30, 1893 [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE VOLHEID DES TIJDS.

„Komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijt en ik zal u ruste geven"; — zoolang er menschenharten zullen zijn die naar dit woord luisteren en volkeren die de hand uitstrekken tot Hem die het gesproken heeft; zoolang het miserere van het kind der aarde zich paren zal aan de bede van het kind Gods: Uw koninkrijk kome, zoolang ook zal er voor deze wereld van een Adventstijd sprake zijn, een Adventstijd vol schoone verwachtingen, vol heilig verlangen naar hetgeen geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord.

Zij die leven in dagen van duisternis en smart, van twijfel en ongeloof, van tweedracht en strijd, zullen hunne hand niet laten zinken en hunne idealen niet verliezen, indien zij vooruitzien naar Hem die zal komen en niet vertoeven, wanneer het Zijne tijd is. Aan elke eeuw, aan elk menschengeslacht, op elk levensgebied openbaart zich Christus, wanneer de volheid des tijds is aangebroken, heerlijker dan het geloof had durven hopen, krachtiger dan de wereld had kunnen vermoeden.

Er is een zeker christelijk pessimisme dat dit geloof tenietdoet en de geesten verlamt. In onzen tijd ontbreekt het ook geenszins aan hen die met de donkerste kleuren schilderen en voor de stralen van het licht der