is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 30, 1893 [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I» prijs verminderde boeken.

Zending na ontvangst van postwissel aan KEMINK & ZOON, over de Domkerk te Utrecht.

NEDERLANDSCH.

Woorden van Stichting. Verzameld door W. M. SCHELTEMA, Ez. Gebonden, 's Bosch 1864. f 0.75.

BRANDT, G. Historie der Reformatie. Amst. 4 Dln. (lste deel 2de uitg.) Amst. 1677—1704. f 3.50.

TPEY en DERMOUT, Aanteekeningen. Geschiedenis Ned. Her?. Kerk. Breda 1824. 3 dln. f 1.50,

PROOST, P. Jzn., Jodocus Tan Lodensteyn. Amst. 1880. f 1.—.

DE LAMARTINE, A., Herinneringen mijner reize naar het Oosten. 4 dln. 1836. f 1.25.

HOFSTEDE DE GROOT, P., De Kerkhervorming te Genève. 1853. f 0.50. J. P. HASEBROEK, Een Dichteralbum van voor honderd jaren. Amst. 1890. f 1.50.

Nieuwe Liederenbundel voor Zondagschool en Huisgezin. Bijeenverzameld door H. W. S. Amst. 1891. f 0.55,

SPENCER N0RTHC0TE, Grafschriften der catacomben van Rome. Utr. 1879. f 0.50.

Godsdienstige liederen. Uitgegeven door den Nederl. Protestantenbond. 1882. f 0.50.

Lijden en Werken. Herinneringen aan E. en F. BICKERSTETD. Utrecht 1862. Geb. f 0.25.

J. BUROW, Vrouwenroeping. Woorden van ernst en liefde. Leeuw.

C. G. MONTIJN, Gesch. der Hervorming in de Nederlanden. 2de druk. 2 dln. Arnhem 1868. f 1.—

J. HARTOG, Gesch. der Predikkunde in de Protestantsche Kerk van Nederland. Amst. 1865. f 0.50.

W. H. HOUËL, Vier Pastoors Martelaars 30 Mei 1570 te 's Gravenhage verbrand. Dordrecht 1870. f 0.25.

D. C. THIJM, De beteekenis van den Chr. doop en het goed recht van den Kinderdoop. Utr. 1884. f 0.75.

3. HENDRIK VAN BALEN, Dona Carmen. Amst. 1887. f 0.50.