is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 30, 1893 [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KROKUS.

ontroering op — want het is een groot stak ran mijn leven dat ik nu afsluit — maar toch ook met kalm vertrouwen, omdat ik weet dat zij denzelfden Heer wil dienen, dien ook ik in zwakhein beleed. God zegene de Fabrieksscholen, de nieuwe Directrice, de onderwijzers, de helpsters en allen die er leeren zullen! En moge eenmaal de eeuwigheid openbaren dat dit werk, met God begonnen en uit Gods hand onderhouden, niet ijdel is geweest in den Heer!

Leiden, 25 Gctober 1893. M. A. de Veiess.

Wij raden diegenen onder onze lezers, die het verslag waarvan hier gesproken wordt niet lazen aan, er een exemplaar van te vragen, en er kennis meê te maken. Men vereenigt zich dan zeker met het woord van dank, dat wij bij dezen brengen aan Mej. de Vriese voor alles, wat zij aan de fabriekskinderen te Leiden heeft gedaan, en wat velen heeft opgewekt, om haar voorbeeld te volgen.

Het Algemeen Verslag aangaande den Staat en de werkzaamheid van het Nederlanden Bijbelgenootschap gedurende het jaar 1892—1893 hebben wij met de grootste belangstelling uitgelezen. Welk een omvangrijke en interessante arbeid wordt door dit Genootschap verricht, en in dit keurig verslag beschreven! Wij kunnen de lezing ervan als in den besten zin stichtelijk aanbevelen. Wat hier wordt gezegd van den overleden secretaris des Genootschaps, Dr. van Leeuwen; van het Britsch en buitenlands Bijbelgenootschap, dat nu „met alle gerustheid" zijn taak in ons land overlaat aan 't Nederlandsche Genootschap; van de ervaringen der colporteurs; van de vertalingen des bijbels in oostersche talen en dialecten; van de afvaardiging en den aanstaanden werkkring van Dr. Adriani: wij hebben het alles met dank voor zoo veel arbeid vernomen. En zijn er bezwaren, óók van finan-