is toegevoegd aan je favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 30, 1893 [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KRONIEK*

cieelen aard, wij koesteren het vertrouwen, dat God ze weg zal nemen. De verspreiding van den bijbel is een der gezegcndste werkzaamheden, die wij ons denken kunnen. Ook de hulrle in dit verslag gebracht aan de nagedachtenis van Mr. J. F. van Lennep heeft ons waarlijk goed gedaan.

Wij zouden nog meerder verslagen hier ter sprake kunnen brengen, maar wij bepalen ons tot dit tweetal, daar zij slechts in betrekkelijk weinig handen komen.

Met welk een kracht, met welk een toewijding wordt het goede zaad uitgestrooid naast het vele onkruid, dat mon zaait met volle handen. Wij kunnen niet anders doen — dan zaaien. De wasdom en de vrucht — ze zijn van den Heer des oogstes.

De maatschappij der Nederlandsche letterkunde zond ons weder haar jaarlijksch weemoedig geschenk: Levensberichten van afgestorven medeleden. Zij vormen ditmaal een boekdeel van bijna 400 bladzijden. Niet alle biografiën wekten in dezelfde mate onze belangstelling, maar verscheidene trokken niet weinig onze aandacht. Hoe keurig beschrijft mr. G. van Tienhoven het leven van den begaafden en verdienstelijken mr. C. H. B. Boot; welk een fijn beeld teekent de Heer J. J. Hartman van den werkzamen J. van Leeuwen , den secretaris van het Bijbel-Genootschap, den smaakvollen dichter in latiju en nederlandsch; hoe weemoedig is het hier te lezen wat van Koetsveld schrijft van zijn betreurden ambtgenoot „Vader Mollf hoe geestig wordt ons hier het onvermoeide werken verhaald van Dr. G. D. J. Schotel door Dr. Du Rieu; en dat Matthias de Vries in Dr. Kluyver, Abraham Kuenen in Prof. v. d. Vlugt treffelijke biografen vonden, behoeven wij niet te verzekeren. Deze bundel Levensberichten heeft blijvende waarde.