is toegevoegd aan je favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 24, 1887 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEONARDO DA VINCI EN MICHEL ANGELO.

177

bewaarplaatsen van Da Vinci's scbriftén. Zijn manuscripten zijn nog weinig bekend, en worden eerst in den laatsten tijd meer bestudeerd. Ook leverde de schrijfwijze bezwaar, daar da Vinei links was en van de rechter naar de linkerhand schreef

Toch is de codex Aretinus alleen reeds voldoende om 's mans ongehoorde veelzijdige kennis te bewijzen. Hij heeft allerlei ontdekkingen gedaan en machines uitgevonden, of verbeterd — die in 't manuscript in teekening daarbij staan. Zoo wordt in de steengroeven nog heden een zaag naar het model van Da Vinei gebezigd. Hij dacht een wasch-, spin-, weef- en hefmachine uit. De mechanica was zijn lievelingsvak. Hij wijdde zijn aandacht aan al wat hem omgaf, aan zon en maan, de zee en de golven; aan de wetten van het geluid en van het licht. Men wil, dat hij de eerste was die in de mathesis de teekenen -f- en — gebruikte, indien zij niet van de Arabieren afkomstig zijn. Met metallurgie, geologie, geografie hield hij zich bezig. In 1757 werd een brief van hem gevonden, gericht aan Columbus en geschreven in 't jaar 1473. Daarin handelt hij over de waarschijnlijkheid van het bereiken van Oost-Indie langs den weg dien men zich had voorgesteld. En in Londen werd een kaart ontdekt met de onderteekening van Da Vinei, de oudste kaart van Amerika, die er bestaat.

Al het moeilijke trok hem aan. Zoo beproefde hij van de vogels de vliegkunst te leeren, en vervaardigde dingen die een tijd lang ln de lucht konden zweven. Te Florence stelde hij voor, de kerk, die te diep lag, op te ligten en hooger te brengen. Ieder moest om het voorstel lachen, maar wanneer men hem zijn gronden hoorde uiteenzetten, begon men aan de mogelijkheid te gelooven.

Zoo was hij een ware Archimedes! En Dr. Herman Grothe meent in zijn studie over da Vinei als „Ingenieur