is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 24, 1887 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET ZELFSBEWUSTZIJN VAN JEZUS.

641

over de verwoesting van Jeruzalem die uit de verwerping van hem zal voortvloeien. De oplossing dezer schijnbare tegenspraak ligt in zijn volkomen gehoorzaamheid aan den wil des .Vaders, ook waar hij dien alleen in den geloove, nog niet in begrijpen, kan verstaan (Matth. 26, 39; 11, 26).

Wij gelooven dat Dr. Grau op de vraag die hier alles beheerscht, de hooggewichtige vraag naar het zelfsbewustzijn des Heeren Jezus, langs den rechten weg het andwoord gezocht, en ons tot dat audwoord een voortreffelijke, met alle dankbaarheid door de gemeente aan te nemen, bijdrage geschonken heeft. Want hij doet ons zien hoe de tegenstelling van welke wij in den beginne uitgingen, de tegenstelling tusschen de beschouwing van Harnack enz. en de onze, in den grond niet een wijsgeerig maar een zedelijk, niet een methaphysisch maar een ethisch, probleem geldt. Dat zich in de christologie der oude kerk grieksch-wijsgeerige gedachten hebben gemengd, stemmen wij dezen geleerden toe, en danken hem voor den nadruk waarmeê zij deze gewichtige waarheid (hoewel zij niet voor het eerst) hebben in 't licht gesteld. Maar de vraag is nu: naar welken maatstaf deze verkeerde gedachten moeten worden beoordeeld en uitgezuiverd? De maatstaf dien genoemde geleerden aanleggen is inderdaad, schoon zij dit ter goeder trouw ontkennen, een rationalistisch Godsbegrip. Het onderscheid tusschen hen en ons ligt in de opvatting van de zonde. Wat wij daaromtrent erkennen, doet ons bij deze vraag den maatstaf aanleggen van de Godsidee der heilige Schriften, en in Jezus Christus, maar zijn eigen getui. genis, naar zijn eigen zelfsbewustzijn, de volle eigenlijke openbaring Gods erkennen. De eeuwige Godheid des Zoons is ons de noodzakelijke achtergrond van zijn zelfsbewustzijn, zooals al zijn woorden en de houding van zijn gansche leven, als één geheel genomen, ons dat doen