is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 24, 1887 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN DS. O. ö. HELDRING.

701

en zelve is eene overbrenging van den mensch op het gebied der dingen, die des Geestes zijn, waardoor die Geest in hem geheel de overhand krijgt over het vleesch, over hetgeen in hem bloot aardsch, zinnelijk, uit het stof is, en welke, ofschoon de zaligheid niet uitsluitende van de geloovige Israëlieten, die tot die rechte kennis van Jezus niet hebben kunnen komen, evenwel diegenen, die haar deelachtig zijn, op een zooveel hooger, zooveel volkomener, standpunt plaatst, dat zij eerst gezegd kunnen worden in het Koninkrijk Gods te zijn ingegaan.

Volgt hier niet uit, dat het eigenlijk specifiek Christelijke, dat Christus ons is komen brengen, dat wij in Hem hebben, waardoor wij Christenen zijn, Hem toebehoorende, niet gelegen is in het versoend zijn met God: want dat had ook de geloovige Israëliet, door Christus, en tot zekere mate met bewustzijn dat hij het had door den beloofden, schoon nog niet recht gekenden Messias; noch ru het hebben der vergeving der zonden; — want ook daaromtrent geldt hetzelfde; — noch in de gemeenschap van God, als den waarachtigen en goedertierenen God Abrahams, Izaaks en Jacobs, noch in de hope des eeuwigen levens: want ook de geloovige Israëliet wist dat hij eene stad had, welke fondamenten heeft, waarvan de bouwmeester God is ; — maar juist in deze geheele overbrenging in bet Rijk des Geestes, waardoor dat des vleesches, des stofs, en al wat vergankelijk is, in den 'nensch geheel verdrongen wordt?

Ik geloof dat wij tot die conclusie wel komen moeten, Willen wij hetgeen het geloovig Israël, buiten twijfel inen door den beloofden Messias, maar buiten zijne rechte kennis bezat, niet ten eenenmale miskennen, maar aan de andere zijde ook wederom hetgeen wij boven hen Vf>oruit hebben, recht leeren waardeeren.