is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 24, 1887 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EENE WANDELING IN DE KATAKOMBEN VAN ROME.

783

lijk. Nu en dan echter vinden wij ook grafkamers voor geheele famüiën (gewoonlijk crypten genoemd). Vroeger dacht men, dat de Christenen gewoon waren, daar in het verborgen hunne godsdienstoefeningen te houden. Van die meening is men echter teruggekomen. De kamers zijn er te klein voor. Slechts voor een twintigtal personen is er ruimte. Wèl blijkt het uit de zitplaatsen die in de steenen zijn uitgehouwen, dat er bijeenkomsten plaats hadden; maar dit was alleen bij begrafenisplechtigheden en doodenmalen.

En wat is er nu in die sombere gewelven te zien? Steken wij eerst onze flambouwen aan. Want het is er vrij donker. Wel zien wij hier en daar openingen boven ons, die het daglicht doorlaten; maar dat licht is zoo flauw, dat wij de voorwerpen nauwelijks kunnen onderscheiden.

Wat is er veel te zien! Overal, aan de wanden, op de metalen platen, en als wij dezen wegnemen, ook boven op de sarkofagen zien wij schilder- en beeldhouwwerk, niet altijd even smaakvol en fijn, maar toch niet geheel van kunstwaarde ontbloot. Het meeste draagt een symbolisch karakter. Schoone, verhevene gedachten van geloof en hoop, liefde en vrede, onsterfelijkheid en eeuwig leven worden er op eene treffende wijze door uitgedrukt.

Meent echter niet, dat de figuren, die gij ontmoet, allen aan het Christendom ontleend zijn. Neen, velen zijn van heidenschen oorsprong. Telkens worden wij aan de oude mythologie herinnerd. Maar al zijn de beelden heidensch, christelijk zijn de gedachten, die er door uitgedrukt worden.

Ziet gij die welbekende Amor en Psyche? Zij doen ons denken aan twee innig aan elkander verbondene zielen, die, door den dood gescheiden, in den hemel weder vereenigd worden.

Ziet gij dien Orpheus met zijne lier, van wien de oud-