is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 24, 1887 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

802

WAAROM WAS MR. .7. J. L. VAN DER BRUGGHEN

komen; uit liefde voor allen die door het verwaarloozen van dien plicht zouden lijden.

Dit beginsel der liefde is zóó uitgestrekt, dat het hem zelfs regt kan geven om, zonder eenig natuurlijk of ambtelijk gezag te hebben, iemand met geweld het plegen van eene kwade daad te beletten.

Zoo kan hij geroepen zijn om iemand met geweld te verhinderen de handen aan zich zeiven of aan zijnen naaste te slaan.

Zoo kan het zijne roeping zijn daden van geweld, waardoor de rust zijns Vaderlands gestoord wordt, hetzij die vau inwendige of uitwendige vijanden komen, met geweld te keer te gaan.

Wanneer hij dit alles doet, uit het regte beginsel, uit liefde, dan handelt hij Christelijk: dan handelt hij Evangelisch.

Maar daaruit, dat hy uit het regte beginsel, en dus als een Christen, gezag, geweld, dwang, in eenen morelen of physieken zin, gebruikt :

en d&Lruit dat het gebruiken van dien dwang, waar het noodig is en mag zijn, ook Christelijk is,

daaruit volgt nog niet, dat dit gezag, dat geweld, deze dwang zelf Christendom, Evangelie is,

Die dwang is en blijft Wet, waardoor de uitwendige daad wel beheerscht, maar niet de inwendige gezindheid gewonnen, gewillig gemaakt wordt.

En veelmeer is het Wet en geen Evangelie, wanneer dwang gebruikt wordt tot verkrijging van iets dat nooit het resultaat van dwang kan zijn; — de inwendige, vrijwillige lust en liefde tot alles wat goed is, omdat het uit God is.

De uitwendige daad kan en moet somwijlen door dwang verkregen worden.