is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 24, 1887 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

802

DE PERSOON EN HET WERK VAN DEN VERLOSSER ,

„hoe ontmetelijk is dan de beweging dier inwendige „wereld in zijn binnenste, in welke deze daad gegrond „ligt." Dat verborgene, die innerlijke strijd tusschen vleesch en geest; die beweging op de grens der twee werelden, zooals ze zich in hem, maar in hem ook alleen volkomen ontmoeten, — zie daar het eigenlijke werk. In dien zin stelden wij het als het primaire tegenover zijne werken, als het secundaire. Wat we in die daden des Heeren aanschouwen behoorde zelfs voor het volk van Israël nog altijd tot het oud-testamentisch, echt Israëlitisch terrein; zij het dan ook al in den vorm hooger, veel hooger staande dan al wat vooraf was gegaan. Oud- en nieuw Verbond, zij ontmoetten elkander wel in hem; doch het laatste trad buiten hem niet in werking vóór de uitstorting des Geestes op den Pinksterdag. Zijn eigen tijdgenooten zagen wel het gradueele maar geenszins het essentieele onderscheid tusschen hem en de profeten des O. V. Sommigen meenden in hem Elias, anderen Jeremia en weer anderen den verrezen Dooper te zien; en geen wonder want het verschil lag dieper, ver beneden de oppervlakte, in zijn heiligen persoon. Als het echt, thans voor het eerst waarachtig Israëlitische heeft een en ander eene profetische, voorbereidende beteekenis; die eerst na Pinksteren, dus na de mededeeling van den Geest, die in hem woonde zijn beslag krijgt. Vóór dien tijd kon het nieuwe, Eeuwige, niet als een blijvend erfgoed worden geschonken. Voordat de laatste overwinning was behaald; — voordat de tarwekorrel in de aarde was gezonken, en alle windselen waren doorbroken, kon er de aar niet uitgroeien. M. a. w. voordat het oude in het Hoofd was voorbijgegaan, kon het nieuwe, in hem oorspronkelijke, zich niet aan het lichaam (de gemeente) mededeelen. Is het dan ook niet opmerkelijk dat bij zijn sterven al wat Jezus gewrocht heeft schijnt verloren te gaan; de schare,