is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 24, 1887 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

890

DE ORDE DER JEZUÏTEN.

't Is het voorname kenmerk van Loyola, als de stichter zijner orde, dat hij in alles slechts één doel voor oogen heeft gehad, en alles daaraan heeft weten dienstbaar te maken. Zoo wordt niemand als lid der orde opgenomen, hoe vroom hij ook zij, wien het aan de noodige ligchaamskracht en geestesgaven ontbreekt, om den strijd dezer Orde mede te strijden, haren arbeid mede te verrigten. En, al bevelen hem zijn ligchaamskrachten en geestesgaven aan, is zijn wil wat al te onafhankelijk en zelfstandig, ook dan blijft de toegang tot de orde voor hem gesloten.

Maar hoe zal men dit laatste te weten komen ? Daartoe dienen de zoogenaamde „geestelijke oefeningen," die ieder kandidaat tot het lidmaatschap gedurende vier weken, aan de hand van eenen ervaren leidsman — eenen Jezuït — moet doorgaan. Deze leidsman heeft alzoo overvloedige gelegenheid om het karakter van zijnen kweekeling te doorgronden. Meent hij in hem eenen gewenschten persoon te hebben gevonden, wil de Generaal, op zijn berigt, hem in 't genootschap opnemen, dan moet de kandidaat zich met lijf en ziel overgeven aan het Genootschap, zoo als de mensch zich alleen aan God mag en kan overgeven. Verneem het plegtige toewijdingsgebed, dat, zoo het God alleen bedoelde, tot de schoonste gebeden van dien aard behoort: — „Ontvang, o Heer, mijne geheele vrijheid; neem aan mijn geheugen, mijn verstand, mijn ganschen wil, al wat ik heb of bezit, dat Gij mij gegeven hebt. Ik geef dit alles aan u terug, en lever het u over, om geheel en al door uwen wil geregeerd te worden. Geef mij alleen de liefde tot u, met uwe genade, en ik ben rijk genoeg en begeer niets meer."

Zes jaren lang blijft men novitius, waarvan de vier laatste jaren geheel gewijd zijn aan 't onderwijs en de