is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 24, 1887 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ORDE DER JEZUÏTEN.

395

van vier „adviseurs" toegevoegd, !) en bovendien eenen „admonitor," die hem dagelijks herinneren moet aan wat door hem dient gedaan te worden. Deze adviseurs roepen , als zij het noodig oordeelen, de Generale Congregatie te zamen. Dit geschiedt echter zeer zelden. 2) Zij kon anders voor een krachtig bestuur hinderlijk worden. Ook is het niet mogelijk dat vele professi haar bijwonen. Bij den dood van Loyola waren van de 1,000 leden slechts 35 professi, en van dezen konden slechts 25 aan de vergadering deelnemen, 't Is voor een krachtig bestuur niet wenschelijk dat het anders ware; zooveel hoofden, zoo veel zinnen.

Zoodra de Generaal gekozen is, vallen de professi voor hem op de knieën, om hem alzoo als Gods plaatsvervanger , aan 't hoofd der orde, te huldigen. Hij mag die huldiging niet weigeren. Zij geschiedt niet aan hem, maar, in zijn persoon, aan God.

Ziedaar dan u een overzigt gegeven van de eigenaardige inrigting dezer Orde.

Gij hebt waarschijnlijk bij het vernemen van het een en ander tot uzelven gezegd: geen wonder dat deze Orde zulk eene magt heeft uitgeoefend, en nog blijft uitoefenen !

De oppervlakkige zou echter bij het vernemen van de onbeperkte onderwerping, die dit Genootschap van zijne leden eischt, kunnen denken dat zij met hunne vrijheid ook hunne geestkracht verliezen. Maar, zeg mij, waar

1) Een dezer assistenten van den Generaal verklaarde in de vorige eeuw. „Het is eerst sedert mijne komst alhier, dat ik iets versta van den aard van ons genootschap. Het bestuur er van is eene afzonderlijke wetenschap, waarvan- zelfs de Provincialen niets weten, 't Is noodig op den post te zijn, dien ik nu bekleed, om haar te beginnen te verstaan."

2) Hoewel Pauius Clemens VIII wilde dat zij alle drie jaren zou vergaderen.