is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 24, 1887 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZES WEKEN AAN GENE ZIJDE DER ALPEN.

:)85

in een heerlijk en gezond oord op een prachtig plekje te verschaffen, en tevens wat te doen voor de verkondiging van het Evangelie in deze schoone landstreek, dan zijn bij mij de noodige inlichtingen te krijgen. S. Fedele ligt op de hoogte tusschen het meer van Lugano en dat van Como, aan den grooten weg, die van Argegno aan laatstgenoemd meer naar de badplaats Lan 'io aan het eerstgenoemde voert. Tweemaal per dag heeft men gelegenheid per post naar Argegno te komen, van waar men per stoomboot naar Como of andere plaatsen aan het meer kan varen. S. Fedele en het nabijgelegen S. Rocco worden hoofdzakelijk door Italiaansche families bezocht, die daar de zomermaanden komen doorbrengen. Over genoemde plaats voert ook een rijweg naar Osteno aan het meer van Lugano, waar men de stoombooten vindt, die dit meer bevaren. Men ziet, dat de plaats zeer gelegen is. Ik zal er nog bijvoegen, dat de gemeenteleden de noodige steenen zullen verschaffen, zoodat alleen voor de andere materialen en het arbeidsloon zal moeten gezorgd worden. Wil iemand zich soms voor Como liever verdienstelijk maken, dan schenke hij het nog ontbrekende voor den bouw van een bedehuis in die plaats, waar men zich thans met een hoogst ongeschikt lokaal moet behelpen. De ijverige en bekwame predikant Jahier zal des gevraagd gaarne opening van zaken aan belangstellenden geven. Men moet wel weten, dat de Waldenzen voor hunnen arbeid in Italië thans nog onmogelijk den steun van het buitenland kunnen missen.

Het bericht van het overigden der moeder van den vriend, met wien ik in S. Fedele vertoefde, maakte plotseling een einde aan mijn verblijf aldaar. Met hem keerde ik naar Milaan terug, vanwaar hij nog denzelfden dag naar de plaats der droefheid, ik twee dagen later naar Genua vertrok. Tweemaal hield ik mij op dien weg op,

04