is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 24, 1887 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1044

ZENDING VAN DE MORAVISCHE BROEDERGEMEENTE ENZ.

heid met de zaak en de groote behoeften, na de lezing van dit stuk kunt gij u daarop niet meer beroepen. En daarom vertrouwen wij dat velen uwer zich thans opgewekt zullen gevoelen om kleinere of grootere giften aan den ondergeteekende te doen toekomen, dat nog meerderen zich bereid verklaren en hunne vrienden opwekken zullen tot het geven van eene vaste jaarlijksche bijdrage, die dan door de erfgenamen moge worden voortgezet, hetgeen maar al te zelden geschiedt, dat bovenal velen mogen bewogen worden om bij uitersten wil een grooter of kleiner kapitaal te bestemmen tot instandhouding onzer maatschappij ten behoeve dezer eerbiedwaardige zending, om alzoo nog na hun dood dit gezegende werk te steunen op eene wijze, die den Heer niet anders dan welgevallig kan zijn.

Mr. Ph. H. Veebeek.