is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 24, 1887 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EENE VRAAG- EN EEN ANTWOORD.

1051

eren ^ hunnes volks, nu niet voor de armeren alleen. Indien ik mij niet bedrieg, geeft de Schrift ons in aeze een' wenk, hoe wij hebben te handelen. Kwade janxensprekingen verderven goede zeden, zegt Paulus de postel. Laat ons van zijne menschenkennis partijtrekken en tegenover den geest dezer eeuw, die ook onze kineren dreigt mede te slepen, een bolwerk oprichten, een tehuis, waar een opvoeder naar den eisch des Woords aan 't hoofd staat > en de leerlingen, die anders in den taalstroom dreigen verloren te gaan, naar de schoone Preuk der Vaderen, dat eendracht macht maakt, elkander kunnen helpen en staande houden. Indien de vrienen van waarlijk christelijke opvoeding hiertoe de handen n eén wilden slaan, zij zouden m. i. geen vergeefschen roeid verrichten. Dat is nu niet zoozeer eene zaak van apuaal — daar wordt reeds zoo ontzachlijk veel kunstmaJg gekweekt op 't gebied van het onderwijs — als wel van Persoonlijke bemoeiingen; wél zal uit den aard der zaak icht een bijdrage noodig zijn voor hem, die zich aan *et hoofd van zoodanig tehuis gesteld ziet. Op het gevaar af van voor zeer angstvallig, ja zelfs or een' vijand der vrijheid gehouden te worden, zouden ^lijnen, die voor het middelbaar en gymnasiaal onderIjs getrokken zijn, m. i. voor het hooger onderwijs oorgetrokken kunnen worden. Het leven van den acaheS heet' 611 is zeer terecht> een leven der vrij-

der -ls.alleen maar Jammer dat zeer velen de weelde

zed v'i^heid niet kunnen dragen en — om nu van het st.aeJrjk ieven niet te spreken _ in zake het godgdien.

e ƒ geloof zich scharen aan de zijde der meerderheid ^ medegaan met wat recu is. Daarom is voor den di^ g de vrijQeid veel minder gevaarlijk dan voor hen, ]le6 tot andere faculteiten behooren. Elke faculteit toch ee 1 hare aangenomen meening omtrent godsdienstige

68*