is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 24, 1887 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KRONIEK.

1063

noeuvreeren kan. Wij hebben slechts beginselen, waarvan wij de toepassing op de verschillende voorkomende gevallen willen overlaten aan het christelijk geweten van onze vertegenwoordigers. Dat klinkt vaag en onbestemd. Dat is niet geschikt om te agiteeren, maar het is in overeenstemming met den geest van het Evangelie, en daarmeê willen wij tevreden zijn.

Mannen, die zich op dit standpunt plaatsen en het ook m de Kamers vertegenwoordigen, zijn er, of zullen er komen op Gods tijd. Over de toekomst van hetgeen waar !s, maken wij ons nimmer ongerust.

Groote verbazing en ergernis heeft het in de provincie Utrecht en alom in den lande gewekt, dat Utrecht's Provinciale Staten, in de plaats van den Heer Huydecoper °en hier gansch onbekenden roomschen Heer van Nispen tot lid van de Eerste Kamer hebben gekozen. Buiten het conclave der antirevolutionaire en roomsche leden der Staten wist niemand iets van dit meer dan zonderlinge bedrijf, voordat het gepleegd was.

Men kón het niet gelooven, dat mannen, door 't „gereformeerde" volk gekozen, er zich toe hadden laten vinden, om zóó den roomschen ter wille te zijn. Zelfs de Stand, die er niets van geweten had, was er verbaasd over.

De Heer Mr. baron de Geer van Jutfaas, en de Heer Jbr. Mr. T. A. J. van Asch van Wijck hadden echter den redacteur van de Stand, kunnen inlichten, o Hoe dankbaar moeten wij toch zijn voor zulke geloofsgenooten, Voor zulke edele voorvechters van ons dierbaar geloof!

Om zülke trouwe zonen onzer Kerk, zulke handhavers 0özer gereformeerde traditie in de Staten gekozen te verkrijgen , hebben vele predikanten hun herderlijk werk verzuimd, als verkiezings- agenten dienst gedaan. Het is niet gelukt één lid der Staten, op wien zij ook gere-