is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 24, 1887 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KRONIEK.

1065

Waren noodzakelijker en meer gezegend voor de menschheid dan de Inquisitie."

Ik twijfel er niet aan, of de Heer van Nispen, de arnhemsche „christen" is het met deze woorden van den Heer Laurent eens, en in zijn hart hoopt hij, in het Wezenlijk belang der „protestanten" die hem verkozen, dat de gezegende Inquisitie weldra in ons vaderland haar noodzakelijken arbeid zal kunnen aanvangen.

En onze Kamers zijn bijeen. De Koning, over wiens verschijning in het openbaar ieder zich heeft verblijd, heeft een Troonrede uitgesproken, die in dorheid haar Wedergade niet heeft — en nu wachten wij de dingen die komen zullen.

Het lot, dat den voorstellen tot herziening der Grondwet boven 't hoofd hangt, is met wiskunstige zekerheid niet te voorspellen.

Hoe blijde zou ik wezen, indien het voorstel tot uitbreiding van het kiezerspersoneel verworpen werd.

Men kan zich hier op een zeer doctrinair standpunt plaatsen; men kan zeggen, dat die uitbreiding eisch is des tijds, en eisch van het régime, waaronder wij leven. ■Men kan met die afgetrokken begrippen voor oogen zeggen: wat de gevolgen zullen zijn van een colossale uitweiding van het stemgerechtigd personeel — daarnaar vragen wij niet. Wij vragen alleen: wat is recht?

Dit klinkt nu inderdaad wel zeer fraai, maar wij wagen let toch, er tegen op te komen.

Het recht om kiezer te wezen, om meê zijn aandeel ^ hebbe n in het bestuur des lands, is, voor zoo ver ik Weet, geen natuurrecht. De wet alleen bepaalt, wie hier échten hebben.

Is het nu niet opmerkelijk, dat ons volk dezer dagen z°o nadrukkelijk mogelijk zich verklaart tegen de mannen

69