is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 24, 1887 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DUITSCHE KORRESPONDENTIE.

Wordt ten onzent de strijd tusschen hen, die aan de belijdenis onzer evangelische kerk vasthouden, en de leden van den Protestantenbond nog altijd voortgezet, en trachten beide partgen voor zich de kerk te veroveren: niet minder hevig is de strijd om de school. De modernen hebben echter in den laatsten tijd op dit terrein menige nederlaag geleden. Zij waren er namelijk op uit, om onze confessioneels scholen in neutrale („Simultan") scholen te veranderen. Maar onlangs heeft de staatsregeering zich tegen deze neutrale scholen verklaard, niet alleen op gronden, aan het onderwijs-zelf ontleend, maar ook omdat door die scholen de vrede tusschen leden der verschillende kerkgenootschappen niet bevorderd, doch veeleer verstoord werd. Verscheiden neutrale scholen zijn Weêr veranderd in kerkelijke scholen, deels evangelische, deels roomsche. Thans zeggen de liberalen: wij moeten de kerk trachten te verzoenen met de school, maar wat met dit fraai klinkende woord wordt bedoeld kwam onlangs op een groote vergadering van duitsche onderwij zers aan het licht. Aldaar voerde een modern predikant het woord over dit thema: „De weg tot een goede ver-

74