is toegevoegd aan je favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 24, 1887 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1148

DUITSCHE KORRESPONDENTIE.

waar de meerderheid der bevolking evangelisch is, niet verleene.

5) Tegenover de veelvuldige aanmatigingen der barmhartige en grauwe Zusters spoort de E. B. met het oog op het meermalen voorkomend gebrek van evangelische ziekenverpleegsters de vrouwelijke jeugd van evangelische belijdenis aan, om veelvuldiger dan tot heden zich aan het liefdewerk der ziekenverpleging te wijden.

6) De E. B. tot handhaving der protestantsche belangen noemt het een openlijke ergernis, dat de naam van den man, aan wien het evangelische Duitschland zijn gelouterd christelijk geloof en zijn beste geestelijke en zedelijke vrijheid verschuldigd is , in roomsche bladen en geschriften voortdurend op het onwaardigste beschimpt wordt, en ziet in de jaarlijksche viering van Luther's geboortedag door het volk een krachtig middel tot opwekking van het evangelisch bewustzijn in Duitschland's protestantsche bevolking.

Op de „Katholiekendag" te Trier is de hoofdrol vervuld door den Heer Windthorst. Het kwam er aldaar op aan, een middel te vinden dat de roomsche bevolking bewaart tegen inslapen, en baar voortdurend in een zekere spanning houdt. Want al is de roomsche Kerk , naar het uiterlijke te oordeelen, één — binnen hare wanden heerscht volstrekt niet altoos vrede. Het was thans de vraag, hoe men zich zou houden tegenover den „Kerkelijken vrede," waarvoor velen den paus slechts half, of in 't geheel niet dankbaar zijn. Alles werd natuurlijk vooraf achter de coulises gereed gemaakt, en een telegram werd aan den paus gezonden, waarmee ieder tevreden kon zijn.

Bij de verdere beraadslagingen beheerschte de Heer Windhorst het debat volkomen. Ofschoon velen dezen