is toegevoegd aan je favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 31, 1894 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NAAK AANLEIDING VAN BEN ZIEKENHUIS.

alle pogingen tegengaat om Protestanten m zijne dioecese en zijne ziekenhuizen door beloften of bedreigingen tot de roomsche kerk te doen overgaan. Maar wanneer iemand zijne waarheidsliefde betwijfelt handelt hij tegenover den bisschop nog niet anders dan zooals deze den kerkeraad behandeld heeft, die herhaaldelijk van leugen en insinuatie beschuldigd werd. „Ik zal er mg voor wachten, niet zoozeer uit vrees voor den strafrechter als uit eerbied voor Ood, omdat ik niet in uw hart kan lezen u van opzettelijke onwaarheid te beschuldigen; maar'ik moet bekennen, dat uwe verhouding tot de objectieve waarheid mij een zielkundig raadsel is,endat dit mij doet denken aan de bekende uitspraak van den beroemden paedagoog dr. Wiese, welke op ervaring is gegrond: dat hij in roomsche kringen meermalen ook bn overigens voortreffelijke menschen een in het oog vallend gemis van beslisten waarheidszin heeft aangetroffen.

Zulk een gemis heeft het beschaafde Duitschland reeds bij de tentoonstelling van den zoogenaamden heiligen rok in dr Korum niet kunnen loochenen. Dat hij destijds in plaats van de reliquie aan het vrije onderzoek van deskundigen te onderwerpen, veeleer den mond zijner uitverkoren helpers met een eed gesloten heeft — toch niet uit vrees dat zij onware geruchten over de reliquie zouden verspreiden? -; dat hij het kleed, door de overlevering tot heden voor den rok van Christus gehouden en gegeven, tot een eenvoudig overtrek vernederde, en daarentegen uit de daaronder ontdekte oude lappen en allerlei belegsels en overtrekken voor het volk een oud nieuwen rok zonder naad liet in elkaar zetten, dat alles heeft men niet met de eischen eener strenge waarheidsliefde kunnen overeen brengen. Aan eene zeilde dubbelzinnigheid maakte hij zich schuldig, toen hij als getuige werd gehoord of Thomas van Aquina met de