is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 31, 1894 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NAAR AANLEIDING VAN EEN ZIEKENHUIS.

dr. Korum — hebt gij dan werkelijk hun niets beters te schenken, niets dat meer in het gemoed grijpt, niets dat meer aan het geweten zich kenbaar maakt als de eenige troost in leven en in sterven, dan deze overtuiging der roomsche kerk, ten slotte het oordeel der priesters, bisschoppen, pausen over zichzelf? Deze uitspraken kunnen, gesteld dat zij juist waren opgevat, nimmer een geloof aankweeken als dat waarom de Heer Petrus zalig roemt, geopenbaard niet door vleesch en bloed maar door den Vader in de hemelen, geen geloof, dat de hemelsche Vader als eene goddelijke kracht vrij in het hart doet ontkiemen, zooals ons protestantsch geloof wil en moet zijn. Deze uitspraken kunnen uitderaard nimmer meer dan een geloof doen ontstaan, dat als waarheid door vleesch en bloed, door priesters, bisschoppen, pausen moet gewaarborgd worden, en daarom ten slotte een onbeteekenend, dood geloof aan den paus, den bisschop, den priester is. Een ander geloof begeert gij ook niet, hoogeerwaarde bisschop! want gij kunt geen ander gebruiken. Maar hoe nu als deze waarborg der priesters, bisschoppen, pausen een bedriegelijke is, geen uwer grondstellingen waar bevonden wordt; en hoe zal het zijn als de vraag: zijn deze stellingen waar? eenmaal als een brandende vonk in het midden van uw roomsche volk neervalt?

Te dien dage zal geheel het stelsel uwer kerk in duigen vallen, gelijk het bekende ijzeren beeld met de leemen voeten. Nog bezit gij door middel van eene overgeërfde, menschelijkerwijs gesproken wonderbare, maar meer roomsche dan christelijke organisatie, eene macht en plaats in de wereld zonder weerga. Doch het voetstuk dezer macht en wereldheerschappij is de geestelijke onmondigheid van het katholieke volk, de in een godsdieustigen waan bevangen menigte, die tot de ernstige vraag: wat is waar-

3*