is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 31, 1894 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ITALIAANSCHE KORRESPONDENTIE.

sprak hij tot menigen lijder een deelnemend en hartelijk woord, en drukte hun vriendelijk de hand.

't Zou ons te lang ophouden, wilden wij hier verhalen van andere bezoeken, die door vorsten uit het huis van Piémont zijn gebracht aan onze valleien. Bij een enkel staan wij echter stil. In 1843 begonnen de liberale beginselen meer en meer door te dringen in het volk, en het oude Piémont gevoelde zich er door geschokt en ontrust. In dien tijd ontvingen de Waldenzen een bezoek van een der vorsten uit het huis van Savoye. De groote vijand van onze kerk, bisschop Charvan, niet tevreden met zijn klooster te Pignerol, waarin de jeugdige Waldenzen van beide seksen gedwongen werden het geloof te verloochenen hunner vaderen, stichtte te Torre Pellice een klooster der Mauritianen met een opleiding van missionarissen. Waartoe die missionarissen in een christenland? Het convict werd geplaatst onder de hoede van den heiligen Mauritius en Lazarus. Karei Albert kwam in 1844 niet om het in te wijden, maar om zijn volk te zien, dat hem hartelijk ontving. Hij zond zijn lijfwacht terug, nam de hulde aan van de Table Vaudoise, en drukte zijn toegenegenheid uit voor het volk der Valleien, door den burgemeester te benoemen tot ridder in de orde van de H. Mauritius en Lazarus. De bisschop had den bal misgeslagen, maar vreemd blijft het in de geschiedenis dier dagen, dat Waldenzen benoemd werden tot ridders van de orde van heiligen, onder aanroeping van wier naam men hen terug wilde brengen onder het juk der roomsche kerk. Vóór het einde der eeuw zullen wij nog wel andere verrassingen beleven. De evolutie, zelfs in de kerk, dreigt er met vele.

Thans willen wij eenige droevige berichten mededeelen.

Tot onze smart verloren wij door den dood een der ijverigste en krachtigste dienaren van onze kerk, een,