is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 31, 1894 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANTAL EN V1KDBDI8IN0.

pest worden aangeduid , als eene hoogst arglistige uitvinding, waardoor de grondslagen van den godsdienst worden ondermijnd. Heel veel bijbels zullen zeker niet te Trier worden aangetroffen', al houdt de anonieme berichtgever in de couranten het tegendeel vol.

Dr. Einig beweert verder van de feiten, in den open brief meegedeeld, zonder eenigen grond : zij zijn onwaar! En sluw voegt hij er bij dat te doen, om zijn tegenstander te dwingen tot het aanvoeren van bewijzen. De bekende ultramontaansche tactiek; maar wie kan zich verplicht rekenen aan dr. Einig een wettig bewijs te leveren dat de hemel blauw is, wanneer deze het in zijn hoofd krijgt dat blauwe te loochenen? Toch neemt prof. Beyschlag de moeite tegenover al die beweerde onwaarheden .nogmaals de feiten te stellen, zoo noodig nog wat krasser dan reeds geschied was. Voorts maakt hij opmerkzaam op de reservatio mentalis, waarvan zijn bestrijder zich gedurig bedient, en meent dat ook op grond daarvan de geschiedenis der echtscheiding van Napoleon I ontkend wordt; immers door sommige schrijvers wordt vermeld, dat deze geen zes, maar vijf francs had gekost 1 En wanneer de Triersche hoogleeraar aangaande hetgeen prof. Beyschlag zelf ondervonden heeft, in een tijd toen dr. Einig nog een kind was, wederom volhoudt dat die ervaringen onwaar zijn, ja dan houdt eigenlijk alle redeneering op. Zoo handelt geen fatsoenlijk man. Dat is erger dan brutaal. Maar wat te zeggen van de volgende verdachtmaking, naar aanleiding van de beschuldiging van omkooperfj: „Misschien ligt aan deze bewering van uwe zijde eene vergissing ten grondslag, daar gij mogelijk over voorbeelden van het omgekeerde iets gehoord hebt." Dus dat Protestanten aan^roomsche ouders hunne kinderen zouden afgekocht hebben! Wat is dat anders dan laffe lastertaal ?