is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 31, 1894 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mogen. Er zijn eigenaardige, nederlandsche toestanden, en met het oog daarop moeten onze evangeliedienaren worden toegerust en gewapend zijn.

Het is daarom, dat wij eenige vaderlandsche godgeleerden uitnoodigden, om een handboek samen te stellen van een vak, dat hun niet vreemd is, een boek dat, zoowel uit wetenschappelijk als praktisch oogpunt beschouwd, niet staat beneden de eischen, welke onze tijd er aan stellen mag.

De omvang van ieder boek zal de 300 bladzijden gewoon 8° druks niet te boven gaan, en zoo mogelijk gereed zijn uiterlijk einde jaar 1895.

Tot onze voldoening kunnen wij U mededeelen, dat de geheele serie zal bestaan uit de volgende werken:

Catechetiek door Dr. A. W. Bronsveld.

Homiletiek „ Dr. A. J. Th. Jonker.

Kerkrecht „ Dr. G. J. Vos Az.

Liturgiek „ Prof. Dr. E. F. Kruijf.

Pastoraal „ Ds. C. F. Gronemeijer.

Theorie van de inwendige

zending „ Dr. L. Heldring.

Utrecht, Februari 1894 Over de Domkerk.

Be VUgevers KEMINK & ZOON.