is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 31, 1894 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UIT DE JEUGD VAN ABRAHAM KUENEN.

Als primus l Niet allen echter die zich dezen eernaam verwerven, wordt die ook door anderen zoo van harte gegund als hem, en gaarne toegewezen in den kring, waarin zij verkeeren. Dit was toen reeds, dit was zijn geheele leven door het geval. Hij was voorbeschikt om later aanvoerder en leidsman der Modernen te worden. In Utile Dulci was hij zoolang het bestond voorzitter; hij was er de aangewezen man toe, die door zijne groote bekwaamheid en niet minder door zijn karakter eerbied inboezemde, niet aanmatigend, maar vriendelijk, eerlijk, onbekrompen en eenvoudig, begaafd met eene wonderlijke tact om te besturen, en dit doende met eene bezadigdheid, die alleen in het uiterste geval voor zekere ongedurigheid week, zonder dat hij toch ooit de zaak die geregeld moest worden uit het oog verloor.

Helder kwam dit aan 'tlicht in een moeielijk geval, dat zich in het late voorjaar van 1846 in Utile Dulci voordeed. Een onzer medeleden was aan eene allervreselijkste ziekte bezweken, en wij waren zeer onder den indruk van dat sterfgeval. Jammer, dat onze Kruijthoff dien moest verstoren door het bericht, dat hem een der oudste leerlingen van het instituut, aan welks hoofd de vader van den overledene stond, had medegedeeld, dat onze vriend voor zijn sterven zekeren wensch had geopenbaard, en wel dezen, dat niet alleen de oudste leerlingen van het instituut, maar ook wij medeleden van den vriendenkring gedurende een half jaar rouwteekenen aan hoofddeksel en arm zouden dragen. Er was reden om aan de werkelijkheid dezer begeerte te twijfelen. Wat te doen? Onze voorzitter roept eene buitengewone vergadering samen, waarvoor het jonge mensch zijn voorstel zal herhalen. Nu begrijpt ieder, die nog weet dat hij jong geweest is, het penibele van zulk een verhoor van een jongen voor jongens een weinig ouder dan hij.

18*